BIDRAG
  Hur får man det ?
 
Nätets bästa sajter!

Hej ! och  Välkommen !!

Den här sidan handlar om bidrag och vars man kan få/söka dem 
- vars man vänder sig om man vill söka bidrag.
Det finns ju så många ställen: Stat,Kommuner,EU men glöm inte 
alla ofta gamla stiftelser som delar ut bidrag och som många inte vet om 
att dom finns.Tack för att ni Hittat hit !!!

Passa också på med att skaffa en egen Gratis "sökmotorsida"  SE "Big DADDYS"
Banner !!


Många med bidrag

2007-04-26

Trots att Sverige befinner sig i en högkonjunktur får en stor andel av befolkningen delar av sin inkomst från bidrag. Bidragsberoendet skiljer sig åt både regionalt och mellan åldrar. På 30 år har andelen personer mellan 20-64 år som får vissa delar av sin försörjning via bidrag ökat från 10 till 20 procent.

Arbetslösa, sjukskrivna, förtidspensionerade samt de med ekonomiskt bistånd är fyra stora grupper av människor som får transfereringar från det offentliga. Vid lågkonjunkturer brukar antalet personer med bidrag öka. Däremot minskar inte antalet i samma grad vid högkonjunkturer.

Svenskarnas inkomster

I Statistiska centralbyråns tidsskrift Välfärd har de tittat på var individer i Sverige får sin nettoinkomst ifrån.  2004 var de sammanlagda nettoinkomsterna för de mellan 20-64 år nära 960 miljarder kronor.
Av dessa kom:

 • 80 procent inkomster från kapital-, närings eller löneinkomster.
 • 9 procent kom från pension, studiemedel eller föräldrainkomst.
 • 11 procent från arbetsmarknadsstöd, sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning samt övriga behovsprövade bidrag.

Det betyder att drygt 100 miljarder gick till sjukpenning, arbetsmarknadsstöd och SA med flera. Som jämförelse kan nämnas att räntorna på statsskulden uppgick till drygt 50 miljarder kronor och utgifterna för försvaret till drygt 40 miljarder kronor samma år.

Självförsörjande eller beroende?

Tittar man på hur många som kan sägas vara helt självförsörjande, det vill säga de som haft en inkomst som inte innehöll något bidrag från samhället, var det mindre än var tredje person 2004. Detta betyder således att 70 procent har någon form av bidrag, till exempel studiemedel eller barnbidrag.

För många handlar det dock om en marginell del av inkomsten som kommer från bidrag. Ungefär 60 procent av befolkningen har en inkomst som till 90 procent består av inkomster från lön, kapital eller näringsverksamhet. Resterande del kommer alltså från bidrag.

Småländska 50-åringar minst beroende

De delar i Sverige som hade högst andel av befolkningen 20-64 år som var självförsörjande var i, och omkring, stortstäderna samt i Småland och Västergötland. De som hade lägst självförsörjnings- grad var de norra regionerna, till exempel Haparanda och Övertorneå.

Det finns inte bara regionala skillnader utan även åldersskillnader. Personer i åldrarna runt 50 år var de som var mest självförsörjande. Bland de över 64 år var själförsörjandegraden lägre av förklarliga skäl, som till exempel pensionsinkomster

Bidrag

Ett bidrag eller kontribution är något som ges för att fylla ett behov. I många sammanhang avser bidrag något som fyller endast en del av behovet medan sådant som fyller hela behovet kan ha andra namn såsom underhåll eller understöd. Bidrag kan vara av direkt pekunjär natur, i form av betalningar till bidragsmottagaren, eller uttryckas sig som volontärarbete som exempelvis användarbidragen i Wikipedia.

 

Exempel på bidrag Kommunala!!...

Europeiska Unionens strukturfonder 
Oftast Länsstyrelsen i ditt län...

Mål

Strukturfonderna har tre mål:

 • Mål 1: stödja utveckling i regioner som ligger efter i utvecklingen
 • Mål 2: stödja omvandling av regioner med strukturella problem
 • Mål 3: stödja reformer inom utbildning och sysselsättning

Dessa mål möter man genom fyra fonder:

 

Stiftelse är en typ av juridisk person. En stiftelse har, till skillnad från föreningar och bolag, inga medlemmar och ingen ägare. Stiftelsen är i princip en självägande ekonomisk förmögenhet, som en eller flera fysiska eller juridiska personer(stiftare) någon gång har avsatt för ett särskilt ändamål vilket skall vara över en längre tid. Stiftelsen styrs därigenom till sitt syfte av sin stiftelseurkund. Den ska ledas av en styrelse eller förvaltare.


Olika slag av stiftelser

Det finns flera olika sorters stiftelser:

En "vanlig stiftelse" bildas bildas genom att egendom enligt förordnande (stiftelseförordnande) av en eller flera stiftare avskiljs för att varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet för ett bestämt ändamål. Stiftelseförordnandet kan utgöras av t.ex. ett gåvobrev, ett testamente eller ett beslut i ett protokoll.

En insamlingsstiftelse bildas genom att 1. en eller flera stiftare förordnar att pengar som inflyter efter ett upprop av dem, skall som en självständig förmögenhet främja ett bestämt och varaktigt ändamål, och 2. någon åtar sig att ta emot pengarna för förvaltning i enlighet med förordnandet.

En kollektivavtalsstiftelse bildas genom att 1. en arbetsgivarorganisation och en central arbetstagarorganisation i kollektivavtal förordnar att pengar som arbetsgivare enligt kollektivavtal eller annat avtal tillskjuter, skall som en självständig förmögenhet främja ett bestämt och varaktigt ändamål, och 2. någon åtar sig att ta emot pengarna för förvaltning i enlighet med förordnandet.

En pensionsstiftelse är en av arbetsgivare grundad stiftelse vars uteslutande ändamål är att trygga utfästelse om pension till arbetstagare eller arbetstagares efterlevande.

En personalstiftelse är en av arbetsgivare grundad stiftelse med ändamål att främja sådan välfärd åt arbetstagare eller arbetagares efterlevande som ej avser pension, avlöning eller annan förmån vilken arbetsgivaren är skyldig att utge till enskild arbetstagare.

De "vanliga stiftelserna" brukar ibland delas in i olika undergrupper:

 

 • En familjestiftelse är en stiftelse som uteslutande får använda sina tillgångar till förmån för medlemmar av en viss eller vissa släkter.
 • En avkastningsstiftelse är en stiftelse som uppfyller sitt ändamål genom att dela ut avkastningen på sina tillgångar. Det kan ske t.ex. genom att dela ut stipendier eller olika sorters bidrag. Det är den vanligaste sortens stiftelse.
 • En verksamhetsstiftelse är en stiftelse som uppfyller sitt ändamål genom att bedriva en viss verksamhet. Det kan vara t.ex. att fövalta och hyra ut bostäder eller att driva en skola eller ett sjukhus.
 • En anslagsstiftelse är en stiftelse som är beroende av regelbundna anslag, vanligen från en kommun eller staten, för att kunna uppfylla sitt ändamål. Sådana stiftelser kan inte bildas längre, eftersom de sedan stiftelselagen trädde i kraft 1 januari 1996, inte uppfyller varaktighetskravet i definitionen på en stiftelse.
 • Sök bara på "Stiftelser LST"

  Passa också på och klicka på "bannern" Big Daddy" som finns här på sidan
  Så får ni en helt egen "sökmotorsida"Gratis -berätta för era vänner....

 

             
---Informationen för vilken typ av stiftelser som -
    delar ut bidrag finns här på sidan..LYCKA TILL

Länkar till intresanta ämnen....

bolindermunktell.zoomshare.com BM -Svensk Traktorhistoria Men Också intressangta länkar till att söka Extra jobb som passar dig ??


vindkraft.zoomshare.com/Vindkraft

fordson.zoomshare.comFordson-Traktorn

mferguson.zoomshare.com

mustanggt500.page.tl/FordMustang

mercedesbenzamg.page.tl


rollsroyce.page.tl


guld.page.tl


karnkraft.page.tlindustri.page.tl


timring.page.tl


etanol.page.tl


reservdel.zoomshare.com


ekonomi.zoomshare.com


minisagverk.kickme.to


lusthus.page.tl


jakttorn.reads.it


stihl.page.tl

NordicStar-Ditt Websök

StudiebidragSocialbidrag
 
  Today, there have been 1 visitors (2 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=